safedrugsonline

 

“พระเสริม”  ดังจะได้กล่าวประวัติพระเสริมต่อไป พระพุทธรูปนี้ชาวบ้านเรียกว่า “หลวงพ่อเสริม” เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่ง ท่านชอบดอกไม้ไฟ มีบุคคลมาบนท่านมักจะประสบความสำเร็จอยู่เสมอ และจะมีชาวล้านช้างมีหมู่บ้านซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่หลังองค์การโทรศัพท์ปัจจุบันกลุ่มหนึ่ง เมื่อถึงเดือน 6 เพ็ญของทุก ๆ ปี ได้จัดประสาทผึ้งมาทำสักการบูชาหลงพ่อเสริมพร้อมทั้งดอกไม้ไฟ อนึ่ง พระเสริมนี้ ได้อัญเชิญลงมาไล่เลี่ยกันกับพระแก้วมรกต พระเสริมเดิมทีเป็นพระพุทธรูปอยู่ในเขตลานช้าง คือ เมืองเวียงจันทร์ ตามตำนานกล่าวว่า พระเสริมนี้มีทางสันนิษฐานได้เป็นสองนัยด้วยกัน คือ อาจเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นจากเมืองอื่นทางด้านตะวันออกของลานช้างแล้วพระพุทธรูปองค์นี้ตกไปอยู่ในเขตลานช้าง ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง อาจเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในเขตลานช้างเอง  แต่เมื่อครั้งยังเป็นประเทศศรีสัตนาคนหุต ซึ่งเป็นฝีมือชั้นยอดเยี่ยมของช่างลาวพุง คือ ลาวชั้นสูง

                ในสมัยรัชกาลที่ 3 เมืองเวียงจันทน์เป็นกบฏพระองค์จึงทรงรับสั่งให้สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพย์ เป็นจอมทัพขึ้นไปปราบ และให้ทำลายเมืองเวียงจันทน์เสีย สมเด็จพระบวรราชเจ้าศักดิ์พลเสพย์ จังได้โปรดให้อัญเชิญพระเสริมมาไว้ที่วัดโพธิไชย ในแขวงเมือหนองคายซึ่งตั้งขึ้นเป็นเมืองใหญ่แทนเมืองเวียงจันทน์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระเสริมลงมากรุงเทพฯ เดิมทรงกะว่าจะประดิษฐานเป็นพระประธาน ณ วัด บวรสถานสุทธาวาส (หลังโรงละครแห่งชาติ) แต่เมื่อทรงทอดพระเนตรเห็นพระลักษณะสง่างามยิ่งก็ทรงโปรด จังให้ประดิษฐานไว้บนพระแท่นเศวตฉัตร ในท้องพระโรงราชวังบวร จนกระทั่งพระองค์เสด็จสวรรคต

                ครั้นถึงสมัยรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสร้างวัดปทุมวนารามขึ้น ในปี พ.ศ. 2400 และในปีฉลู พ.ศ. 2408 พวกเสนาบดีได้ร่วมกันเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวาย ให้ย้ายพระเสริมจากพระราชวังไปประดิษฐานไว้ที่อื่นเสีย โดยเหตุผลว่า ตามคติโบราณถือว่า พระพุทธรูปเก่าแก่ย่อมมีผีปีศาจเฝ้ารักษาเรียกว่า “พุทธยักษ์” โดยยกตัวอย่างพระบาง กับพระแก้วมรกต พระบางอยู่วัดจักรวรรดิ ปีศาจที่รักษาพระบาง กับ ปีศาจที่รักษาพระแก้วมรกต เป็นอริไม่ถูกกัน จึงทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนไม่เป็นปกติสุข จึงต้องคืนพระบางไปเมืองหลวงพระบางตามเดิม และประจวบกับปีนั้น เกิดฝนแล้งข้าวยากหมากแพงเป็นที่เดือดร้อนเกิดมีเสียงซุบซิบไปในทางอกุศลในหมู่ประชาชนทั่วไป พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ทรงเห็นด้วยกับข้อเสนอนั้นจึงโปรดเกล้าให้อัญเชิญพระเสริมย้ายจากพระราชวังบวรไปประดิษฐานไว้ในพระวิหารวัดปทุมวนาราม ณ เดือน 5 ขึ้น 14 ค่ำ ปีฉลู สัปตศก ตรงกับวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2408 ตั้งแต่บัดนั้นมาจนตราบเท่าทุกวันนี้


 
Planet drugs directSwag pills reviewPurple drug pillDentalsaveFreedom pharmacy comOnline pharmacy mexicoPharmacy rx one complaintsCredible.com reviewsDiscount drug network