ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศล ในโครงการ "สังฆราชบูชา พระชันษา ๑๐๐ ปี"
เนื่องในมงคลสมัยที่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆมหาปรินายก จะทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
 


Page : 1

 
Planet drugs directSwag pills reviewPurple drug pillDentalsaveFreedom pharmacy comOnline pharmacy mexicoPharmacy rx one complaintsCredible.com reviewsDiscount drug network