ประวัติความเป็นมาของศาลาพระราชศรัทธา

           วันที่  ๒๔  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ได้เสด็จมาทอดผ้าพระกฐินเป็นการส่วนพระองค์  ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร  จากนั้นทั้ง ๒ พระองค์ได้เสด็จไปถวายบังคมพระสถูปเจดีย์ที่ประดิษฐาน  พระสรีรังคารพระบรมราชชนกและได้เสด็จพระราชดำเนินเข้าไปยังลานปฏิบัติธรรมลานสวนไผ่ ทรงมีพระราชปรารภถึงสถานที่ปฏิบัติธรรม ที่ควรจะสร้างขึ้นอย่างถาวร ไม่ใช่เป็นหลังคาจาก หรือให้อยู่กันตามธรรมชาติแบบที่เป็นอยู่นี้  เพื่อว่าเมื่อมีสถานที่ที่สัปปายะพอสมควรแล้ว จะได้เป็นที่พักใจของคนเมืองกรุงด้วย

           จากพระราชปรารภนั้น ต่อมาจึงมีการจัดสร้าง ศาลาพระราชศรัทธา ขึ้นในที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  และได้รับพระบรมราชานุญาติ ให้อัญเชิญตรา ภปร. ประดิษฐานไว้ที่หน้าบันศาลา ทั้ง ๒  ด้าน  และที่ผ้าทิพย์องค์พระพุทธรูปพระเสริมจำลองซึ่งอัญเชิญเป็นพระประธานตลอดจนวัตถุมงคลต่าง ๆ ที่ได้สร้างขึ้นให้พุทธศาสนิกชนบูชา  เพื่อนำรายได้สมทบทุนในการสร้างศาลาพระราชศรัทธาวันที่  ๒๓  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินมายังศาลาพระราชศรัทธา เพื่อทรงวางศิลาฤกษ์  และทรงเททองหล่อพระเสริมจำลอง  ซึ่งจะอัญเชิญประดิษฐานเป็นพระประธานบนศาลาพระราชศรัทธา

     วันที่  ๒๕  มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๖ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินมาในพิธีเปิดศาลาพระราชศรัทธา ทรงเจิมป้ายศาลา  และทรงประกอบพิธีเปิดศาลาพระราชศรัทธาเป็นที่ปฏิบัติธรรม  หลังจากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสวนป่า ข้างศาลาพระราชศรัทธา และบริเวณโดยรอบ
ปัจจุบัน ศาลาพระราชศรัทธา อยู่ในการดูแลและบริหารงานของมูลศาลาพระราชศรัทธาและมูลนิธิถาวรจิตฺตถาวโร-วงศ์มาลัย โดยพระราชพิพัฒนาทร (หลวงพ่อถาวร จิตฺตถาวโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
มีกิจกรรมปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำ ทั้งวันธรรมดา วันหยุด และแบบไปกลับหรือปฏิบัติแบบต่อเนื่องหลายวันก็มีซึ่งได้จัดโครงการเสริมพิเศษดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงปัจจุบัน
เมื่อศาลาพระราชศรัทธาสร้างเสร็จประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน  ๒๕๓๕ ในเดือนธันวาคม  ๒๕๓๕ โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้จัดขึ้น ณ ศาลาพระราชศรัทธาระหว่างวันที่  ๑-๑๐  ธันวาคมมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลทุกปีคือ ที่มา : http://www.phrarattanatrai.com

มูลนิธิศาลาพระราชศรัทธา  มูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย
999 กุฏิทุกขนิโรธ วัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์. 02-253-8822 , 02-255-2271 , 02-658-3885 Fax 02-255-5429

 


 
Planet drugs directSwag pills reviewPurple drug pillDentalsaveFreedom pharmacy comOnline pharmacy mexicoPharmacy rx one complaintsCredible.com reviewsDiscount drug network