wwwinhousepharmacyvu reviews  

มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

http://www.princemahidolfoundation.com

wwwinhousepharmacyvu reviews  

น้อมกมลภักดีมั่นนิรันดร

wwwinhousepharmacyvu reviews  

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร              ทรงปกเกศคุ้มเกล้าชาวสยาม
ทรงเป็นแพทย์เจ้าฟ้าสง่างาม           สมพระนามบิดาการแพทย์ไทย
ทรงเป็นพระโอรสพระปิยราช              พระชนกนาถสองกษัตริย์นิรัติศัย
พระกิตติคุณสุนทรขจรไกล             อุดมศึกษาของไทยได้รุ่งเรือง
องค์การยูเนสโกได้ยกย่อง                  ประกาศก้องให้ชื่อไทยได้ลือเลื่อง
พระเกียรติยศงดงามนามประเทือง     บุคคลผู้ปราดเปรื่องเฟื่องสกนธ์
การสาธารณสุขทรงบำเพ็ญ              ประชาราษฎร์ร่มเย็นเป็นโภคผล
ยี่สิบสี่กันยาวันมหิดล                น้อมกมลภักดีมั่น...นิรันดร

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

 

 

ความเป็นมาของมูลนิธิ

        เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าได้ทรงสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม และทรงมีพระราชศรัทธาถวายโคมไฟฟ้าขนาดใหญ่สวยงามมาก และมีโคมไฟฟ้าอีกหลายดวง ที่พระวิหารหลวงพ่อพระเสริม วัดปทุมวนาราม พร้อมทั้งได้ทรงพระกรุณาโปรดให้อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารส่วนหนึ่งของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประดิษฐานไว้ที่องค์พระสถูปเจดีย์หน้ามุก ด้านทิศตะวันออกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นการส่วนพระองค์ ภายหลังจากงานพระเมรุมาศที่ท้องสนามหลวง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒

ด้วยเหตุผลนี้ คณะสงฆ์ ซึ่งมีพระราชวรคุณ เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามในขณะนั้น ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้งมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ขึ้นที่วัดปทุมวนาราม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก โดยเหตุที่พระองค์ท่านได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจที่อำนวยประโยชน์สุขให้แก่ปวงชนชาวไทยอย่างกว้างขวางในด้านสาธารณสุข ทรงพระนามว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย" และเป็นอนุสรณ์ที่ซาบซึ้งอยู่ในความรู้สึกของผู้ที่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย อีกทั้งยังได้เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (ซึ่งขณะนั้นทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวร) เป็นประธานมูลนิธิฯในขณะนั้น

มูลนิธิฯ นี้ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนาม สมเด็จพระบรมราชชนก เป็นชื่อมูลนิธิฯว่า "มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก" และตราประจำพระองค์เป็นสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ ทั้งนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้ง เพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙

 

 

ติดต่อ

สำนักงานมูลนิธิฯ : อาคารมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
( อาคารภายในบริเวณวัดปทุมวนาราม)
๙๖๙ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๔-๒๕๔๕–๖

โทรสาร๐-๒๖๕๘-๑๙๘๕

 

 


 
Planet drugs directSwag pills reviewPurple drug pillDentalsaveFreedom pharmacy comOnline pharmacy mexicoPharmacy rx one complaintsCredible.com reviewsDiscount drug network