โครงการเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เฉลิมพระเกียรติ

coupons for doctors foster and smith

 

โครงการเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล  

เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

พระอุโบสถวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

“ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ แต่เดิมมาโยมก็ได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใส

และได้นึกถึงพระรัตนตรัยบเป็นสรณะด้วยวิธีนั้น ๆ อยู่แล้วฉะนั้น

บัดนี้ โยมได้ถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้ว จึงขอมอบตัวแด่พระพุทธเจ้า

พระธรรมเจ้า และพระสงฆเจ้า กับจะได้รับจัดการให้ความคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนาโดยชอบธรรมต่อไป

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอพระสงฆ์จงทรงจำไว้ด้วยว่าโยมเป็นพุทธศาสนูปถัมภกเถิด”

 

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ในพระราชพิธีบรมราชภิเษก

 

 

ถวายจงรักด้วยอักษรา เทิดพระเกียรติมหาราชาพระภูมิพล

 

บังคมชลิตน้อม                               ศิระกร

พระปิ่น ภูมิบาล                               ฉัตรเกล้า

สรรสิ่ง ทรงทาน                               ดุจพ่อ พระเอย

พระกรุณาผ่านเผ้า                                แหล่งหล้าจารคุณ

 

ภูมิพลมหาราชเจ้า                  พระปกเกล้าเกียรติเกริกไกร

ทรงธรรมพระราชทานให้                  ดุจธารใสที่ไหลริน

 

เปรียบดังพระบิดา                  เกื้อกรุณาจนหมดสิ้น

ใกล้ไกลแม้ต่างถิ่น                              พระถวิลให้ร่มเย็น

 

สรรพศาสตร์ทรงปราดเปรื่อง  ทรงหนุนเนื่องมิว่างเว้น

๘๔ พรรษาเป็น                                   ประจักษ์เห็นทั่วหล้าไทย

ทศพิธราชธรรมคง                ทรงดำรงนิรัติศัย

ชนกราบพระทรงชัย                            ทูนเทิดไท้ทรงพระเจริญ

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการโครงการเจริญพระพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนา

เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดย วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

 

*--------------------------------------------------------------------------------------*

 

โครงการเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

พระอุโบสถวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

 

หลักการและเหตุผล 

            เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัย ที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จะทรงเจริญพระชนมพรรษา๘๔ พรรษา ครบ ๗ รอบ พระนักษัตร ในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ คณะสงฆ์วัดปทุมวนาราม ราช-วรวิหาร ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก คณะกรรมการวัดปทุมวนาราม   ราชวรวิหาร อุบาสกอุบาสิกา จะจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคล และเป็นการถวายความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ไพศาลที่ทรงมีต่อพสกนิกรปวงชนชาวไทย โดยน้อมนำแนวพระราชกรณียกิจที่ทรงได้บำเพ็ญตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นหัวข้อในการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาได้เข้าใจในหลักธรรมดังกล่าว และนำไปปฏิบัติให้เกิดความร่มเย็นสงบสุขแก่ตนเองและครอบครัว มีจิตสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อการทำคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติสืบต่อไป

 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

2. เพื่อเผยแผ่และน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญมาโดยตลอด อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์ต่อประชาชนไทย และต่อมวลมนุษยชาติ

3. เพื่อให้วัดเป็นที่ให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนาและเป็นศูนย์รวมของผู้มีจิตศรัทธาต่อการทำความดี ทำประโยชน์เพื่อสังคมชุมชน และประเทศชาติตามแนวพระพุทธศาสนา

4. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชน ตลอดจนเยาวชนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ให้มีจิตสำนึกในการสร้างสรรค์ความดีในทุกรูปแบบ

 

ระยะเวลาดำเนินงาน 

เป็นโครงการต่อเนื่องตลอดปี พ.ศ.๒๕๕๔

 

เป้าหมายของโครงการ 

ด้านคุณภาพ (เป้าหมายหลัก)  

เป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายอบรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเบื้องต้น ให้ความรู้ความเข้าใจมีความมั่นคงตามหลักธรรมซึ่งจะนำไปใช้เป็นผลดีแก่ตนเองและครอบครัวและสังคม ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความกตัญญูรู้คุณ ความอ่อนน้อม ความเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยไม่หวังประโยชน์ตอบแทน ตลอดจนเป็นแบบอย่างแก่ผู้พบเห็นให้เกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติตาม และเป็นการส่งเสริมความเจริญมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ต่อไป

 

ด้านปริมาณ (เป้าหมายรอง) 

1. พระสงฆ์ สามเณร วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

2. พุทธศาสนิกชน ประชาชนทั่วไป นิสิตนักศึกษา นักเรียน

 

งบประมาณของโครงการ 

1. ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค

2. วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

3. มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระบรมราชชนก

4. สถาบันการศึกษาในเขตปทุมวันและใกล้เคียง

5. ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าในเขตปทุมวันและใกล้เคียง

 

 

ขั้นตอนในการดำเนินงาน 

1. กำหนดแผนกิจกรรม

2. แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ

3. จัดเตรียมงบประมาณเพื่อใช้ในกิจกรรม

4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. ประชาสัมพันธ์โครงการตามแผนกิจกรรม

6. สรุปผลการจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ

7. ประเมินผลการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง

8. ประเมินผลโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ

 

ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง 

1. วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร เป็นสถานที่ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๗ รอบ

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

3. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความรักเทิดทูนต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

2. สำนักงานเขตปทุมวัน

3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

4. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. สถาบันการศึกษาในเขตปทุมวันและใกล้เคียง

6. ผู้ประกอบการธุรกิจการค้าในเขตปทุมวันและใกล้เคียง

7. คณะกรรมการวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร

 

 

สถานที่ใช้จัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เฉลิมพระเกียรติ  

วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร ๙๖๙ ถนนพระราม ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐

โทร : ๐๒-๒๕๑-๖๔๖๙,๐๒-๒๕๑-๖๔๗๘-๗๙

 

 

โครงการเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เฉลิมพระเกียรติ 

ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ครบ รอบ พระนักษัตร 

วันที่ ธันวาคม .. ๒๕๕๔ 

พระอุโบสถวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ  -    วันที่มีการเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เริ่มเวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

-         วันที่มีการบวชเนกขัมมะ เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้ที่สนติดต่อได้ที่ สำนักงานวัดปทุมวนาราม ๙๖๙ ถนนพระราม ๑  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 

โทร. ๐๒-๒๕๑๖๔๖๙,๐๒-๒๕๑๖๔๗๘-๙ 

 

 

โครงการเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เฉลิมพระเกียรติ 

ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ครบ รอบ พระนักษัตร วันที่ ธันวาคม .. ๒๕๕๔ 

พระอุโบสถวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

 

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 

พระปฐมบรมราชโองการแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

ที่ประจักษ์และซาบซึ้งหัวใจชาวไทยทุกดวงแล้วว่า 

พระองค์ได้ทรงครองแผ่นดินด้วยธรรมทั้งพระหฤทัยอย่างแท้จริง และถึงเวลาแล้วที่ทุกหัวใจของปวงชนชาวไทย 

จะร่วมสร้างธรรม…ปฏิบัติถวายให้พระองค์ด้วยเช่นกัน 

  • กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาเฉลิมพระเกียรติ
  • กิจกรรมบวชเนกขัมมะถวายเป็นพระราชกุศล
  • กิจกรรมจารึกนามถวายพระพรชัย ในต้นพระศรีมหาโพธิ์อธิษฐาน
  • กิจกรรมและชุดนิทรรศการ “พุทธศาสน์คู่องค์กษัตรา ทศพิธธรรมราชาคู่พระภูมิพล”
  • กิจกรรมจิตอาสา “ธรรม” เพื่อพ่อ

สนใจสอบถามทุกรายละเอียดได้ที่ สำนักงานวัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร 

ติดต่อโครงการเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล ฯ 

โทร. ๐๒-๒๕๑๖๔๖๙,๐๒-๒๕๑๖๔๗๘-๙ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ o๘๑-๘๓๒๒๙๙๓,๐๘๐-๒๒๐๒๕๐ 
 
Planet drugs directSwag pills reviewPurple drug pillDentalsaveFreedom pharmacy comOnline pharmacy mexicoPharmacy rx one complaintsCredible.com reviewsDiscount drug network