มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

http://www.princemahidolfoundation.com

 

น้อมกมลภักดีมั่นนิรันดร

 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร              ทรงปกเกศคุ้มเกล้าชาวสยาม
ทรงเป็นแพทย์เจ้าฟ้าสง่างาม           สมพระนามบิดาการแพทย์ไทย
ทรงเป็นพระโอรสพระปิยราช              พระชนกนาถสองกษัตริย์นิรัติศัย
พระกิตติคุณสุนทรขจรไกล             อุดมศึกษาของไทยได้รุ่งเรือง
องค์การยูเนสโกได้ยกย่อง                  ประกาศก้องให้ชื่อไทยได้ลือเลื่อง
พระเกียรติยศงดงามนามประเทือง     บุคคลผู้ปราดเปรื่องเฟื่องสกนธ์
การสาธารณสุขทรงบำเพ็ญ              ประชาราษฎร์ร่มเย็นเป็นโภคผล
ยี่สิบสี่กันยาวันมหิดล                น้อมกมลภักดีมั่น...นิรันดร

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

 

 

ความเป็นมาของมูลนิธิ

        เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าได้ทรงสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรม และทรงมีพระราชศรัทธาถวายโคมไฟฟ้าขนาดใหญ่สวยงามมาก และมีโคมไฟฟ้าอีกหลายดวง ที่พระวิหารหลวงพ่อพระเสริม วัดปทุมวนาราม พร้อมทั้งได้ทรงพระกรุณาโปรดให้อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารส่วนหนึ่งของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประดิษฐานไว้ที่องค์พระสถูปเจดีย์หน้ามุก ด้านทิศตะวันออกของโรงเรียนพระปริยัติธรรม เป็นการส่วนพระองค์ ภายหลังจากงานพระเมรุมาศที่ท้องสนามหลวง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒

ด้วยเหตุผลนี้ คณะสงฆ์ ซึ่งมีพระราชวรคุณ เจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามในขณะนั้น ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดตั้งมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ขึ้นที่วัดปทุมวนาราม เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนก โดยเหตุที่พระองค์ท่านได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจที่อำนวยประโยชน์สุขให้แก่ปวงชนชาวไทยอย่างกว้างขวางในด้านสาธารณสุข ทรงพระนามว่า "พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย" และเป็นอนุสรณ์ที่ซาบซึ้งอยู่ในความรู้สึกของผู้ที่เคยได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย อีกทั้งยังได้เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (ซึ่งขณะนั้นทรงดำรงสมณศักดิ์ที่สมเด็จพระญาณสังวร) เป็นประธานมูลนิธิฯในขณะนั้น

มูลนิธิฯ นี้ ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนาม สมเด็จพระบรมราชชนก เป็นชื่อมูลนิธิฯว่า "มูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก" และตราประจำพระองค์เป็นสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ ทั้งนี้ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้ง เพื่อให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙

 

 

ติดต่อ

สำนักงานมูลนิธิฯ : อาคารมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
( อาคารภายในบริเวณวัดปทุมวนาราม)
๙๖๙ ถนนพระราม ๑ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์ ๐-๒๒๕๔-๒๕๔๕–๖

โทรสาร๐-๒๖๕๘-๑๙๘๕